Projects/aixada

From ourproject.org wiki
Revision as of 18:54, 15 February 2012 by (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


ATENCIÓ NOU PROJECTE A http://aixada-new.sourceforge.net/

Aixada

Projecte pel desenvolupament d'un programa de gestió d'una cooperativa de consum.

El sistema que usa és LAMP ( Linux , Apache , MySQL , PHP i Pear). De moment estem usant Adodb per a la capa d'accés a dades i Smarty per a la presentació.

Principalment ens coordinem a través d'una llista de correu electrònic i altres eines.

Documentació

Guia d'ús del programa

Instal·lació

En una Debian Lenny:

 • Instal·lar Apache amb PHP i MySqL

aptitude install apache2-mod-php5 mysql-server-5.0 php5-mysql cvs

Pregunta per la contrasenya de l'usuari root per a la base de dades.
 • Descarregar el programa

cd /root

mkdir aixada

cd aixada

cvs -d :pserver:[email protected]:/cvsroot/aixada login

cvs -d :pserver:[email protected]:/cvsroot/aixada checkout prog

cvs -d :pserver:[email protected]:/cvsroot/aixada checkout model_dades

 • Col·locar el programa al seu lloc

cp -a prog /var/www/aixada

 • Atorgar els permisos adequats

cd /var/www/aixada

chown -R root.www-data .

find -type d -exec chmod 750 {} \;

find -type f -exec chmod 640 {} \;

chmod g+w templates_c

 • Crear la base de dades aixada i l'usuari mysql amb el mateix nom per accedir-hi.

mysql -u root -p < /root/aixada/model_dades/aixada_structure.sql

 • Es recomana canviar el password de l'usuari mysql i editar Connection_Config_File.php per configurar la connexió amb la base de dades.
 • Editar la variable $caixaIP de capcelera.php per establir els ordinadors que poden cobrar.
 • Editar la funció getAfegit() de lib/Venda.php per configurar l'impost revolucionari per a cada venda.
 • Assegurar que register_globals de /etc/php5/apache2/php.ini està activat.
 • Habilitar les sessions automàtiques de php

sed -i -e "s/^\(session.auto_start = 0\)$/; aixada\n;\1\nsession.auto_start = 1/" /etc/php5/apache2/php.ini

/etc/init.d/apache2 reload

 • Visitar http://servidor/aixada i entrar amb l'usuari admin contrassenya admin
 • Es recomana canviar la contrasenya de l'usuari admin.
 • Afegir dates de venda, usuaris, unitats familiars, productes...
 • Crear sistema de copies de seguretat periòdiques del codi i de la base de dates.